PROGRAMMABOEKJE

Arnold Schalks, 2007, der Fliegende Holländer, Romantische Oper, de Vliegende Hollander, romantische opera, The Flying Dutchman, romantic opera, Richard Wagner, David Prins, Aleksandar Markovic, Joachim Seipp, Susanna von der Burg, Jennifer M. Chamandy, Christian Voigt, Michael Dries, Peter Sonn, Shauna Elkin, Michael D. Zimmermann, Johann Kleinheinz, Lisa Überbacher,  Eva Maskus, Rupert Larl, Ernst Jandl, Tiroler Landestheater Innsbruck, koor en extrakoor Tiroler Landestheater, Tiroler Symphonieorkest Innsbruck

programma boekje Nr. 181

offset, 13 zwart/wit afbeeldingen, 40 pagina's, 130 x 195 mm, gelijmd

 

motto:

in an jedn a söö

unhamlech diaf drin

de mus amoe aussä

da dood hod an sinn

 

(Ernst Jandl, "Peter und die Kuh", München 1997)

 

in een ieder een ziel

ontzettend diep binnenin

die moet er een keer uit

de dood heeft een zin

 

redactie: Mag. Eva Maskus / fotografie: Rupert Larl

omslag: Arnold Schalks / opmaak: Simone Plattner

een uitgave van het Tiroler Landestheater und Orchester GmbH, Innsbruck